Mats Dimming

Mats Dimming

Gunilla

Second solo album!!!!!
Mats Dimming - bass


Le DBNP - 2018

Girilal Baars - voice
Anna Petraškeviča - flute
Yann Le Nestour - reeds, viola da gamba
Mats Dimming - bass

APUH!

Adrian Åsling Sellius - alto sax, bass clarinet
Hampus Öhman-Frölund - drums
Mats Dimming - bass

The New Duo

Anders Färdal - guitar
Mats Dimming - bass

AAM

Arne Forsén - piano
Andreas Axelsson - drums
Mats Dimming - bass

Foto: Stefan Lindberg
Website: Martin Lindahl

Close Menu